"Moje ciasto wielkanocne"

Pochwalcie się nam swoimi wielkanocnymi wypiekami! Wystarczy, że prześlecie nam Państwo wykonane przez siebie zdjęcie ciasta umieszczając je w komentarzach do naszego postu konkursowego na Facebook: https://www.facebook.com/mlynyszczepanki i podacie przy tym w opisie komentarza jego nazwę. W kadrze zdjęcia obok samego wypieku koniecznie musi znaleźć się również opakowanie Mąki Szczepanki. Konkurs trwa do 12. kwietnia włącznie. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.

Wyniki konkursu "Moje ciasto wielkanocne"

 

Niezmiernie miło nam przedstawić listę laureatów konkursu:

 

1.miejsce i główna nagroda - robot kuchenny SMEG SMF02PGEU o wartości 1999 zł brutto:  

Ewa Mazur za zdjęcie "Ciasteczka maślane z lukrem królewskim"

2.miejsce i nagroda - wypiekacz do chleba MPM MUC-01 o wartości 289 zł brutto: 

Paulina Marzejan za zdjęcie "Babka z nutą cytrynki"

3. miejsce i nagroda - gofrownica MPM MGO-31 o wartości 179 zł brutto:

Irena Jurko za zdjęcie "Babka fajna"

Laureatkom serdecznie gratulujemy i prosimy w ciągu 14 dni o kontakt z nami na adres mailowy: kontakt@szczepanki.pl. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu za włożony wysiłek w wykonanie wspaniałych wypieków z Mąki Szczepanki i przesłane zdjęcia!:)

Wybrane ze zdjęć konkursowych umieściliśmy w naszej galerii: http://www.mlynyszczepanki.pl/gallery/24,prace-konkursowe-moje-ciasto-wielkanocne

Szczepanki, 19. kwietnia 2020 r.

 

Regulamin konkursu „Moje ciasto wielkanocne”

 

§ 1

Postanowienia ogólne Regulaminu

 

 1. Organizatorem Konkursu „Moje ciasto wielkanocne” (dalej „Konkurs”) jest Młyny Szczepanki Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Szczepanki 3, 86-320 Łasin, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000272848, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 25 100 000 zł, posiadającą numer podatkowy NIP 8762360741 (zwany dalej 'Organizator').

 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, w szczególności określa warunki uczestnictwa, postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Organizatora i obowiązki Uczestników Konkursu,

 3. Konkurs „Moje ciasto wielkanocne” odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Za zdjęcie konkursowe (dalej „Zdjęcie”) uważa się zdjęcie opublikowane przez uczestnika w ramach Konkursu.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 6. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Konkursu przez każdego użytkownika.

 7. Serwis Facebook w żaden sposób nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.)

 

§ 2

Czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 25. marca 2020 r. do 12. kwietnia 2020 r., g. 23:59:59

 

§ 3

Warunki wzięcia udziału i zasady Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz akceptuje warunki Regulaminu dostępnego na stronie internetowej: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-moje-ciasto-wielkanocne i spełnia określone w nim warunki.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących lub inne osoby z nim współpracujące w jakikolwiek sposób przy organizacji Konkursu, jak i członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków.

 3. Aby zgłosić udział w Konkursie zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie należy w okresie trwania Konkursu, określonym w § 2 dokonać zgłoszenia poprzez wykonanie zadania konkursowego, wykonując czynności i spełniając poniższe warunki łącznie:

 • wysłanie Zdjęcia ciasta wielkanocnego wraz z nazwą tego ciasta, inspirowanych hasłem Konkursu „Moje ciasto wielkanocne”, w formie komentarza do posta Konkursu, umieszczonego w serwisie Facebook przez Organizatora na jego fanpage: https://www.facebook.com/mlynyszczepanki, w okresie trwania Konkursu, określ. w § 2;

 • w kadrze na przesłanym Zdjęciu, oprócz samego wypieku musi znajdować się opakowanie produktu marki Mąka Szczepanki;

 1. Przesłane przez Uczestnika Zdjęcie nie może zawierać obrazu ani treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych produktów, niż produkty marki Mąka Szczepanki.

 2. Zdjęcie wysłane przez Uczestnika w ramach Konkursu powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, tj. autorem zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia musi być wyłącznie Uczestnik Konkursu zgłaszający Zdjęcie ze swojego profilu w serwisie Facebook.

 3. Wysłane Zdjęcie nie może być niekompletne, nieczytelne, niezwiązane z hasłem Konkursu.

 4. Organizator dopuszcza możliwość przesłania wielu Zdjęć przez tego samego Uczestnika.

 5. Zdjęcie nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Zdjęcia zawierające osoby trzecie poza osobą zgłaszaną nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 6. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia ewentualnego prawa do nagrody konkursowej.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe.

 8. W przypadku, gdy wobec zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu do Organizatora wpłyną jakiekolwiek sygnały świadczące o tym, że Zdjęcie narusza postanowienia Regulaminu, Organizator uprawniony jest do ponownej weryfikacji otrzymanego Zdjęcia i ew. wykluczenia go z Konkursu na każdym jego etapie.

 9. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową spośród swoich reprezentantów. Miejscem obrad komisji konkursowej będzie siedziba Organizatora. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół.

 10. Komisja konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności i jakości artystycznej oceni przesłane przez Uczestników Zdjęcia i wyłoni z nich laureatów Konkursu. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni od momentu zakończenia Konkursu wynikającego z okresu trwania Konkursu określonego w § 2 w formie komunikatu na stronie internetowej Organizatora http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-moje-ciasto-wielkanocne oraz w formie komentarza do posta Konkursu na fanpage Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/mlynyszczepanki.

 11. W wyniku werdyktu komisji konkursowej zostaną przyznane laureatom Konkursu 3 nagrody konkursowe: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

 12. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę, aby ich imię i nazwisko laureatów Konkursu zostało opublikowane w poście konkursowym na www.facebook.pl/mlynyszczepanki, w postaci komentarza do tego postu oraz na konkursowej stronie internetowej Organizatora: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs- moje-ciasto-wielkanocne

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy opublikowanych pod postem ogłoszenia Konkursu, które zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, niemoralne lub treści sprzeczne z prawem, które propagują przemoc, posiadają znamiona mowy nienawiści, które są obraźliwe dla innych uczestników oraz nie dotyczą postu konkursowego, które naruszają dobre obyczaje, w szczególności w jakikolwiek sposób nawiązują do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne czy pochodzenie etniczne.

 

§ 4

Nagrody konkursowe

 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność w stosunku do laureatów Konkursu za dostarczenie im nagrody wolnej od wad.

 2. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody:

 • Nagroda za pierwsze miejsce w Konkursie: Robot kuchenny SMEG SMF02PGEU o wartości 1999 zł brutto

 • Nagroda za drugie miejsce w Konkursie: Wypiekacz do chleba MPM MUC-01 o wartości 289 zł brutto

 • Nagroda za trzecie miejsce w Konkursie: Gofrownica MPM MGO-31 o wartości 179 zł brutto

 1. Jeśli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiącą dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi będącemu laureatem Konkursu, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody w formie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)

 2. Uczestnik Konkurs, aby przekonać się czy został laureatem Konkursu, musi po zakończeniu okresu trwania konkursu wejść na post konkursowy Organizatora w serwisie Facebook lub na stronę internetową Organizatora: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs- moje-ciasto-wielkanocne, w przewidzianym terminie ogłoszenia wyników Konkursu, określonym w pkt.13 § 3 Regulaminu, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu na zgłoszenie swoich danych osobowych Organizatorowi, wynikającego z zapisów pkt. 5.

 3. Uczestnik będący laureatem Konkursu musi w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu zgłosić swoje dane osobowe Organizatorowi przesyłając je na adres e-mail Organizatora: kontakt@szczepanki.pl, w celu przekazania Nagrody oraz danych służących do ewentualnego odprowadzenia przez niego podatku od nagrody. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 4. Organizator potwierdzi przynależność adresu e-mail, z którego otrzyma dane osobowe Laureata (patrz. §4 pkt 5) poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie Facebook i otrzymanie potwierdzenia adresu e-mail od Laureata.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu

 7. Uczestnik będący laureatem Konkursu może zrzec się prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda nie podlega wydaniu w Konkursie.

 8. Uczestnik będący laureatem Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 9. Uczestnik będący laureatem Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę.

 10. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty przesłania danych do wysyłki przez laureata Konkursu.

 

§ 5

Prawa autorskie

 

 1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu i zamieszczenie Zdjęcia w komentarzach postu konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do tego Zdjęcia.

 2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań oraz zaspokoić we własnym zakresie roszczenia tych osób trzecich.

 3. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Zdjęcia (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tyt. naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tyt. naruszenia ich praw do Zdjęcia lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

 5. Uczestnicy Konkursu poprzez zamieszczenie Zdjęcia w ramach Konkursu udzielają Organizatorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora publikowanego Zdjęcia do celów marketingowych i promocyjnych, bez ograniczeń terytorialnych czy ze względu na medium publikacji, początkowo na okres 5 lat, przy czym po okresie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem wypowiedzenia. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji: publiczne, udostępnienie utworu poprzez ich publiczne rozpowszechnianie za pomocą internetu, w szczególności mediów społecznościowych i strony internetowej Organizatora.

 

§ 6

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Ogranizator, tj. Młyny Szczepanki sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Szczepanki 3, 86-320 Łasin, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000272848, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 25 100 000 zł, posiadającą numer podatkowy NIP 8762360741.

 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe zebrane w ramach Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do uczestnictwa w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór nagród.

 5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do celów realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania nagród, wypełnienia obowiązku podatkowego, rozpatrzenia reklamacji, ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 6. Wycofanie zgody na udział w Konkursie przed wydaniem nagród może uniemożliwić otrzymanie nagrody.

 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych

 8. Administrator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w ramach realizacji Konkursu.

 9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko na stronie www.facebook.pl/mlynyszczepanki oraz www.mlynyszczepanki.pl w celu publikacji listy laureatów w ramach ogłoszenia wyników Konkursu.

 10. Wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jednoznacznym zaakceptowaniem przez niego jego postanowień.

 11. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania swoich danych, ma możliwość sprostowania bądź uzupełnienia swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 12. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne do celów realizacji Konkursu lub ustawowego obowiązku.

 13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; dane osobowe uczestników nie będą poddane profilowaniu.

 14. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora (kontakt@szczepanki.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 15. Jeżeli Uczestnik podejrzewa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. Dane osobowe zostaną usunięte po 5 latach liczonych od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród konkursowych.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@szczepanki.pl w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika.

 2. Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do możliwości dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-moje-ciasto-wielkanocne oraz w siedzibie Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

Szczepanki, 25. marca 2020 r.