"Mąka Szczepanki na Święta"

Ogłaszamy konkurs z nagrodami!:) Wystarczy, że prześlecie nam Państwo wykonane przez siebie zdjęcie dowolnego domowego ciasta, ciastek lub pieczywa wykonanych przez Państwa z myślą o Świętach Wielkanocnych, umieszczając je w komentarzu do postu konkursowego na naszym profilu w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mlynyszczepanki i podacie przy tym w opisie komentarza nazwę wypieku. Ważne! - w kadrze zdjęcia obok samego wypieku koniecznie musi znaleźć się również opakowanie Mąki Szczepanki, z której wykonaliście wypiek. Konkurs trwa do 09. kwietnia włącznie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu poniżej.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin konkursu „Mąka Szczepanki na Święta!”


 

§ 1

Postanowienia ogólne Regulaminu


 

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Organizator”) „Mąka Szczepanki na Święta!” jest Młyny Szczepanki Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Szczepanki 3, 86-320 Łasin, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000272848, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 25 100 000 zł, posiadającą numer podatkowy NIP 8762360741 (zwany dalej 'Organizator').

 2. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie (dalej „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, w szczególności określa warunki uczestnictwa dla uczestników konkursu (dalej „Uczestników”), zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników oraz nagrodzonych Uczestników (dalej „Laureaci”)

 3. Konkurs „Mąka Szczepanki na Święta!” polega na wykonaniu zadania konkursowego (dalej „Zadanie”) i odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Za zdjęcie konkursowe (dalej „Zdjęcie”) uważa się zdjęcie opublikowane przez Uczestnika, w ramach Konkursu wg zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Konkursu przez każdego użytkownika serwisu.

 6. Serwis Facebook w żaden sposób nie pomaga Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność, tym samym Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany.

 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.)


 

§ 2

Czas trwania Konkursu


 

 1. Konkurs trwa od 08. marca 2021 r. do 09. kwietnia 2021 r., g. 23:59:59

 2. Zdjęcie w ramach Konkursu można umieszczać w komentarzach do postu konkursowego do 09. kwietnia 2021 r., g. 23:59:59

 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 23. kwietnia 2021 r.


 

§ 3

Warunki wzięcia udziału i zasady Konkursu


 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz akceptuje warunki Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-maka-szczepanki-na-swieta i spełnia określone w nim warunki.

 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, ani inne osoby z nim współpracujące w jakikolwiek sposób przy organizacji Konkursu, jak i członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków.

 3. Aby zgłosić udział w Konkursie zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie należy w okresie trwania Konkursu, określonym w § 2 dokonać zgłoszenia poprzez wykonanie Zadania, spełniając poniższe warunki łącznie, tj.:

 • wysłanie Zdjęcia wypieku wraz z jego nazwą, inspirowanego hasłem Konkursu „Mąka Szczepanki na Święta!”, w formie komentarza do posta Konkursu, umieszczonego w serwisie Facebook przez Organizatora na jego fanpage: https://www.facebook.com/mlynyszczepanki w dniu 08. marca 2021 r., w okresie trwania Konkursu, określonym w § 2;

 • w kadrze motywu widniejącego na przesłanym Zdjęciu, oprócz samego świątecznego wypieku musi znajdować się opakowanie produktu marki Mąka Szczepanki, z której został wykonany. Poprzez termin „świąteczny wypiek” Organizator rozumie dowolny wypiek w postaci różnego rodzaju pieczywa, chlebów, bułek, ciasteczek, ciastek, ciast lub tortów, wykonanych z użyciem mąki Szczepanki, który Uczestnik wypiekł z okazji Świąt Wielkanocnych.

 1. Przesłane przez Uczestnika Zdjęcie nie może zawierać obrazu, ani jakiegokolwiek rodzaju przekazu reklamowego dotyczącego innych marek niż tych należących do Organizatora.

 2. Zdjęcie wysłane przez Uczestnika w ramach Konkursu powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, tj. autorem zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia musi być wyłącznie Uczestnik umieszczający Zdjęcie w komentarzu do posta konkursowego, przy czym warunkiem koniecznym i bezwzględnym jest umieszczenie tego Zdjęcia przez Uczestnika ze swojego osobistego konta (profilu) w serwisie Facebook, prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook. Dane zawarte w profilu w serwisie Facebook Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością..

 3. Umieszczone w ramach Konkursu w komentarzach do postu konkursowego Zdjęcie nie może być niezwiązane z hasłem Konkursu i wszystkimi wymogami stawianymi przez Konkurs, opisanymi w Regulaminie. Zamieszczone przez Uczestnika Zdjęcie nie może też być niekompletne lub nieczytelne.

 4. Organizator dopuszcza możliwość przesłania wielu Zdjęć przez tego samego Uczestnika.

 5. Zdjęcie nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, wzorów przemysłowych, praw do znaków towarowych, logo i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Zdjęcia zawierające osoby trzecie poza ew. zdjęciem samego Uczestnika, tj. autora Zdjęcia i jednocześnie osoby umieszczającej je w ramach Konkursu pod postem konkursowym, będą wykluczone z brania udziału w Konkursie.

 6. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia ewentualnego prawa do nagrody konkursowej.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy używali i przekazali w ramach Konkursu nieprawdziwe dane osobowe.

 8. Jeśli wobec zgłoszonego przez Uczestnika Zdjęcia do Konkursu wpłyną do Organizatora jakiekolwiek sygnały lub informacje mogące świadczyć o tym, że Zdjęcie może naruszyć postanowienia Regulaminu, Organizator uprawniony jest do ponownej weryfikacji zgłoszonego przez Uczestnika Zdjęcia i do ew. wykluczenia Zdjęcia i Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie.

 9. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu spośród Uczestników, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół.

 10. Komisja konkursowa działając w oparciu o swoją subiektywną ocenę kreatywności i jakości artystycznej zgłoszonych przez Uczestników Zdjęć dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni Laureatów. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni 23. kwietnia 2021 r. w formie komunikatu na stronie internetowej Organizatora: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-maka-szczepanki-na-swieta oraz w formie komentarza do posta Konkursu na profilu fanpage Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mlynyszczepanki.

 11. W wyniku werdyktu komisji konkursowej zostaną przyznane Laureatom 3 nagrody konkursowe: za pierwsze, za drugie i za trzecie miejsce.

 12. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę, aby ich imię i nazwisko jako Laureatów zostało opublikowane w poście konkursowym na profilu Organizatora w Facebook: www.facebook.pl/mlynyszczepanki oraz w postaci komentarza do tego postu oraz na konkursowej stronie internetowej Organizatora: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-maka-szczepanki-na-swieta

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy opublikowanych pod postem ogłoszenia Konkursu, które zawierają wulgaryzmy, posiadają znamiona mowy nienawiści, które mogą szkalować dobre imię lub być obraźliwe wobec Laureatów, Uczestników, Organizatora lub które nie dotyczą Zadania i postu konkursowego, a także te które naruszają dobre obyczaje, w szczególności w jakikolwiek sposób nawiązują do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, rasę, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub niepełnosprawność oraz które zawierają treści niemoralne, które propagują przemoc lub są treści sprzeczne z prawem.

§ 4

Nagrody konkursowe


 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Laureatów za dostarczenie im nagrody wolnej od wad.

 2. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody (dalej „Nagrody”):

 • Nagroda za pierwsze miejsce w Konkursie: Mikser planetarny SMEG SMF02RDEU o wartości 1999 zł brutto

 • Nagroda za drugie miejsce w Konkursie: Robot planetarny Bosch MUM58365 o wartości 1599 zł brutto

 • Nagroda za trzecie miejsce w Konkursie: Robot wielofunkcyjny Bosch MultiTalent 8 MC812M844 o wartości 799 zł brutto

 1. Jeśli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiącą dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody w formie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)

 2. Uczestnik, aby przekonać się czy został Laureatem Konkursu, musi wejść na post konkursowy „Mąka Szczepanki na Święta!” na profilu Organizatora w serwisie Facebook: www.facebook.pl/mlynyszczepanki i zapoznać się z komentarzem Organizatora do ww. posta informującego o wynikach konkursu lub wejść na stronę internetową www Organizatora: http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-maka-szczepanki-na-swieta, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w pkt.12 § 3 Regulaminu.

 3. Laureat musi w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu tj. do dnia 07. maja 2021 r. zgłosić swoje dane osobowe Organizatorowi przesyłając je na adres e-mail Organizatora: kontakt@szczepanki.pl, w celu przekazania Nagrody oraz danych służących do ewentualnego odprowadzenia przez niego podatku od nagrody. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 4. Organizator potwierdzi przynależność adresu e-mail, z którego otrzyma dane osobowe Laureata (patrz. §4 pkt 5) poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie Facebook i otrzymanie potwierdzenia adresu e-mail od Laureata.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody. Laureat nie może zrezygnować z części nagrody. W obu przypadkach Nagroda nie podlega wydaniu w Konkursie i przechodzi na rzecz Organizatora.

 8. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę.

 9. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty przesłania danych do wysyłki przez Laureata.


 

§ 5

Prawa autorskie


 

 1. Przystąpienie do Konkursu i zamieszczenie Zdjęcia w komentarzach postu konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do tego Zdjęcia.

 2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności oświadczenia z pkt. 1 ze stanem rzeczywistym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań oraz zaspokoić we własnym zakresie roszczenia tych osób trzecich.

 3. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Zdjęcia (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tyt. naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tyt. naruszenia ich praw do Zdjęcia lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

 5. Uczestnicy umieszczając Zdjęcia pod postem konkursowym w ramach Konkursu udzielają Organizatorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora publikowanego Zdjęcia do celów marketingowych i promocyjnych, bez ograniczeń terytorialnych czy ze względu na medium publikacji, na okres 5 lat, przy czym po tym okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi Konkursu przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia takiej licencji z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Udzielenie licencji obejmuje takie pola eksploatacji jak: udostępnienie utworu do wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych i reklamowych oraz poprzez ich publiczne rozpowszechnianie za pomocą internetu, w szczególności mediów społecznościowych i strony internetowej Organizatora oraz mediów drukowanych.

   


 

§ 6

Dane osobowe Uczestników Konkursu


 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Młyny Szczepanki sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Szczepanki 3, 86-320 Łasin, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000272848, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 25 100 000 zł, posiadającą numer podatkowy NIP 8762360741.

 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika zebrane w ramach Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik oświadcza, że przystępując do uczestnictwa w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

 4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Nieudostępnienie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Nieudostępnienie danych osobowych przez Laureata uniemożliwia odbiór nagród konkursowych.

 5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do celów realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania nagród, wypełnienia obowiązku podatkowego, rozpatrzenia reklamacji, ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 6. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub wycofanie przez niego zgody na udział w Konkursie przed wydaniem nagród może uniemożliwić otrzymanie nagrody konkursowej.

 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych

 8. Administrator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w ramach realizacji Konkursu.

 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko na stronie www.facebook.pl/mlynyszczepanki oraz www.mlynyszczepanki.pl w celu publikacji listy laureatów w ramach ogłoszenia wyników Konkursu.

 10. Wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jednoznacznym zaakceptowaniem przez niego jego postanowień.

 11. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania swoich danych, ma możliwość sprostowania bądź uzupełnienia swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 12. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne do celów realizacji Konkursu lub ustawowego obowiązku.

 13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; dane osobowe Uczestnika nie będą poddane profilowaniu.

 14. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora (kontakt@szczepanki.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 15. Jeżeli Uczestnik podejrzewa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. Dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte po 5 latach liczonych od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród konkursowych.


 

§ 7

Składanie i rozpatrywanie reklamacji


 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@szczepanki.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data wysłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@szczepanki.pl przez Uczestnika.

 2. Reklamacje zgłoszone przez Uczestnika po wskazanym w pkt. 1 terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Treść reklamacji powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do możliwości dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze prawnej.


 

§ 8

Postanowienia końcowe Regulaminu


 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej http://www.mlynyszczepanki.pl/konkurs-maka-szczepanki-na-swieta oraz w siedzibie Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.


 

Szczepanki, 08. marca 2021 r.